Algemene voorwaarden

Bemiddeling Personenschade
(VERSIE 2018.1, GELDEND VANAF 25 mei 2018)

1. Letseldesk B.V., handelend onder de naam Maassen Letseldesk, (verder te noemen Letseldesk) behartigt de belangen van slachtoffers van een ongeval, betreffende het verhaal van materiële en immateriële schade, zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 1, Afdeling 10. Eén en ander impliceert de gehele, zij het enkel buitengerechtelijke, behandeling van de zaak.
In het geval van overlijden behartigt Letseldesk de belangen van de nabestaanden, met dien verstande dat slechts de schade vermeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek kan worden verhaald.

2. De inspanning die het slachtoffer (verder ook de nabestaanden) in dezen dient te leveren, betreft de toezending of overhandiging van de voor een goede schadebehandeling benodigde informatie en bescheiden, zoals aangegeven door Letseldesk.
Het slachtoffer dient Letseldesk bovendien, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf in kennis te stellen van medische behandelingen, uitgaven en/of aankopen en eventuele winst- of inkomstenderving, ten gevolge van het ongeval
Tevens stelt het slachtoffer Letseldesk in kennis van iedere lopende verzekering die mogelijk dekking biedt in verband met het ongeval, naar aanleiding waarvan het slachtoffer Letseldesk heeft ingeschakeld.
Het slachtoffer brengt Letseldesk direct op de hoogte van wijzigingen die van belang zijn voor een goede behandeling van de zaak, zoals wijziging van bankrekeningnummer, adreswijziging, wijziging burgerlijke staat en/of gezinssituatie, etc.
Gedurende de behandeling van de zaak door Letseldesk zal het slachtoffer niet op eigen initiatief rechtstreeks contact opnemen met de aansprakelijke partij of met diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Ook dient het slachtoffer zich te onthouden van alle toezeggingen of mededelingen aan, of het maken van afspraken met, derden die van invloed kunnen zijn op de schadebehandeling door Letseldesk.
Letseldesk behoudt zich het recht voor de schadebehandeling te beëindigen wanneer het slachtoffer de belangen van Letseldesk heeft geschaad of dreigt te schaden door voormelde vereisten te negeren.

3. Letseldesk en het slachtoffer zullen gedurende de behandeling van de zaak zoveel mogelijk schriftelijk met elkaar communiceren. Schriftelijk betreft ook e-mail.

4. Letseldesk verhaalt de door haar gemaakte redelijke kosten, op basis van uurtarief, ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte, volledig op de aansprakelijke partij. Het verhaal van deze buitengerechtelijke kosten komt volledig voor rekening en risico van Letseldesk.

5. Letseldesk zal een aangemelde zaak niet in behandeling nemen, of een reeds gestarte zaak beëindigen indien:

  • Het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan in het buitenland en Nederlands recht niet van toepassing is.
  • Sprake is van een niet verzekerde of onbekende tegenpartij, tenzij een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer zelf geheel aansprakelijk is voor de schade.

6. In gevallen waarin Letseldesk de zaak op enig moment, op grond van een kosten-baten-analyse, of op medische of juridische gronden als niet haalbaar inschat, wordt contact opgenomen met het slachtoffer. Aan het slachtoffer zal dan gemotiveerd worden doorgegeven dat de behandeling zal worden beëindigd en de reden daarvoor.
Bij een meningsverschil tussen slachtoffer en Letseldesk over de wijze van behandeling van de zaak, zal in nauw overleg tussen beiden naar een oplossing worden gezocht. Wordt deze niet gevonden dan behoudt Letseldesk zich het recht voor om de behandeling te beëindigen. Ook in dat geval komt het verhaal van de nog niet betaalde buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening en risico van Letseldesk.

7. Letseldesk zal zich, zowel tijdens als na beëindiging van de schadebehandeling, onthouden van iedere mededeling in welke vorm dan ook aan derden, omtrent informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, tenzij noodzakelijk voor een goede behandeling van de zaak en na verkregen toestemming van het desbetreffende slachtoffer.

8. Doet zich bij uitvoering van de belangenbehartiging een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Letseldesk leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (de bedragen) waarop de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

9. Letseldesk is niet aansprakelijk voor fouten of andere tekortkomingen van derden die in het kader van de belangenbehartiging door haar worden ingeschakeld.

10. Op de rechtsverhouding tussen Letseldesk en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Mocht een geschil ontstaan tussen Letseldesk en een cliënt, dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd om daarvan kennis te nemen.

11. Letseldesk hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en handelt conform de vereisten in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).